*5000 návštěvníků - 5000 visitors!! Happy birthday!*CZE + ENG

25.11.2011 13:58

 

Za 2 roky přes 5000 návštěvníků! 

Díky za podporu!

Počátek...

Od doby prvního spuštění stránek už uplynuly 2 roky, web zažil řadu vzestupů i pádů hlavně přes dobu mé maturity, grafická fasáda nejméně 3 změnila svůj vzhled a modernizace prvků probíhá neustále. I přes všechny předešlé neúspěchy jsem nesložil zbraně a budoval svůj sen dál, a jak se ukázalo, nebylo to nadarmo! Prcičky od svého vzniku (1999) stále žijí v našich srdcí, na televizních obrazovkách a dva roky i na americanpie.webnode.cz!

 

Doba Facebooku

Těžko si dovedeme představit dnešní svět internetu bez facebooku, googlu a wikipedie a pravdou je, že i díky těmto dinosaurům se povědomí o tomto webu šíří napříč kontinenty! Konkurence je vysoká, takže je co dohánět!

A právě díky novému propojení sociálních síti s weby, může dnes každý návštěvník zaregistrovaný na facebooku komentovat a samozřejmě chválit(smích) práci na tady webu. Stačí se jen přihlásit a už posílám komenty!

 

Napříč světem

A dobrou zprávou je, že si tento web získal oblibu nejen u nás ale i za hranicemi Česka, což je motivující! Nemalé procento návštěvníků pochází z USA, následuje třeba mocné Rusko, naši bratia zo Slovenska, tradiční Japonci a ojediněle k nám zavítali i Bahrajnci, Litevci, Íránci a třeba Mexičané. Co z toho vyplývá? Pokud chceme být světoví, musíme prolomit jazykové bariéry - přibude více překladů CZE - ENG!

 

Reklama a zase reklama

Byl bych nesmírně rád, kdybyste své zkušenosti s tímto webem podělili také mezi své přátelé, případně sdíleli po sociálních sítích a pomohli mi vybudovat živou světovou fan stránku American pie, jedinou svého druhu na celé zeměkouli! Takže spamujte a spamujte(smích).

 

Řečí už bylo dost, těším se na další pětitisícovku a teď už letím zkouknout American pie - Beta house abych se trochu namotivoval na zítřejší přednášku!

Beta for life baby!

 

Příjemné páteční odpoledne přeje Erastes91 - zakladatel

 

 

 

For two years over 5000 visitors!

Thanks for your support!

Beginning ...


Since the first start site was passed two years, the website has experienced a series of ups and fall over my idle time (graduation), graphic design was changed at least 3 and the modernization effort is ongoing. But despite all the setbacks I  build my Dream on, it turned out that American pie since its inception (1999) still live in our hearts, on television and even on americanpie.webnode.cz!


Time Facebook

It's hard to imagine today's Internet world without Facebook, Google and Wikipedia and the truth is that thanks to these dinosaurs awareness about this site spreads across continents! Competition is high, so it's catching up!

And thanks to the new social network links with sites, each visitor can now register for Facebook to comment and praise, of course (laughs) work on the web here. Just sign in and send your commentary!

Across the world

And the good news is that the site gained popularity not only here(Czech republic) but beyond the borders of the Czech Republic, which is motivating! A considerable percentage of visitors from the U.S., followed by Russia, our neighbors from Slovakia, traditional Japanese and rarely visited us people from Bahrain, Lithuanians, Iranians and Mexicans. What does it mean? If we want to be world we must break the language barrier - more translations CZE - ENG!

Advertising and advertising again

I would be very happy if my experience with this site to share among your friends or share on social networks and helped me build a vibrant global fan page American pie, only one of its kind on the globe! So spam and spam (laughs).


I look forward to the next 5 thousand visitors and now I am going to watch American Pie - Beta House for motivation for tomorrow's lecture! Beta for life baby!
 

Nice friday afternoon wishes Erastes91 - Founder

PS: Sorry for my English - google translate (I don´t have enough time)

 


TOPlist